In de regio Amersfoort (Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten) maken jaarlijks veel leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van de basisschool naar de brugklas is geregeld.

In het (voor)laatste jaar van de basisschool oriënteren leerlingen en hun ouders zich op de middelbare scholen. Vaak heeft hun basisschoolleerkracht dan al aangegeven naar welk type school het best gekeken kan worden.

 • Leerlingen van groep 8 ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken de doorstroomtoets in februari.
 • Leerlingen van groep 8 en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, digitaal aan op de middelbare school (vo).
 • De basisschool zorgt ervoor dat de benodigde gegevens van de leerling voor 1 april bij de juiste middelbare school terechtkomen.

In de weken die dan volgen, neemt de middelbare school contact op met de basisschool om de leerling te bespreken en over te dragen. Tien weken na 1 april krijgt een leerling bericht van plaatsing. Vlak voor de zomervakantie hebben alle leerlingen een kennismakingsochtend op hun nieuwe school. Op de website www.vanbasisnaarbrug.nl  zijn alle stappen van de procedure in een tijdlijn geplaatst.

Het kan gebeuren dat een school zoveel aanmeldingen krijgt dat het gebouw niet groot genoeg is om iedereen te plaatsen. De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort hebben afgesproken gezamenlijk voor een oplossing te zorgen wanneer er sprake is van over-aanmelding op één of meer scholen. De scholen maken uiterlijk 26 januari via hun eigen website bekend met hoeveel bruglassen zij in het komende schooljaar van start gaan. Het komt niet vaak voor, maar mocht een school meer aanmeldingen krijgen dan er leerlingen geplaatst kunnen worden, dan wordt er geloot.

 •  Voor het cursusjaar 2024-2025 kunnen op het Focus College maximaal 4 klassen eerstejaarsleerlingen worden toegelaten;
 • Als er meer dan 4 klassen nodig zijn, vindt plaatsing plaats d.m.v. loting. Hierbij hebben leerlingen die binnen een straal van 15 kilometer tot het Focus College wonen voorrang.
 • Het Focus College houdt als optimum aan: 25 leerlingen per klas; het maximale aantal per klas is 28.

De ouders vullen, tussen 25 en 31 maart, het digitale aanmeldformulier van het Focus College in en versturen deze digitaal. Ook krijgen ouders het formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’. Dit formulier tekenen zij voor ‘gezien’.

Het Focus College kan alle informatie over de aanmeldingen ophalen uit OSO (De Digitale Overstapservice Onderwijs OSO is een digitaal programma waarmee een veilige en snelle digitale overdracht van leerlinggegevens mogelijk wordt gemaakt.) Ouders ontvangen van de basisschool een overzicht van de gegevens die in OSO zijn geregistreerd. Voor de aanmelding van leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben op het voortgezet onderwijs, levert de basisschool aanvullende informatie aan.

De richtlijnen voor toelating zijn Amersfoortbreed afgesproken en vastgelegd op de website www.vanbasisnaarbrug.nl en daarnaast hanteert het Focus College bij de aanmelding de voorwaarde:

 • tenminste een vmbo-t-advies van de basisschool

Dit advies moet opgesteld en onderbouwd zijn volgens de door de Bavo Eemland opgestelde richtlijnen.

Werkwijze

het Focus College zal vanaf 1 april bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Alle aangemelde leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating, worden ingeschreven op het Focus College, indien deze aanmeldingen ingedeeld kunnen worden in maximaal 4 klassen. Indien er meer dan 4 klassen nodig zijn voor alle aanmeldingen, zal voor 11 april door de notaris d.m.v. loting bepaald worden bepaald welke leerlingen worden ingeschreven in de beschikbare 4 klassen op het Focus College.

Procedure, inschrijving en bericht

 1. Voor de loting wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot ’het Focus College.
 2. Als op 1 april 2024 het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen worden toelaatbare leerlingen tot een maximum van 4 klassen geplaatst d.m.v. loting. Deze loting wordt verricht door de notaris.
 3. Alle aangemelde leerlingen ontvangen 5 april bericht of er moet worden geloot.
 4. Mocht ’het Focus College moeten loten, dan ontvangen de ouders op 11 april de uitslag van de loting waarin ook vermeld staat op welke scholen er nog voldoende plek is. De leerling meldt zich vervolgens uiterlijk 18 april aan op één van die scholen, rekening houdend met het advies dat hij/zij heeft gekregen.
 5. Van de leerlingen die zijn ingeloot, wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft:

Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven.

Zo ja, dan geldt zorgplicht. ’het Focus College stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen het Focus College, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing.

 1. Alle ingeschreven leerlingen ontvangen in juni 2024 de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend.

(NB. Deze data zijn afgesproken, geldend voor alle scholen in de regio Amersfoort).